NL-Labor Polska,
nl

NL-Labor Polska Sp. z o.o.

Oferta

Badania na budowie

 • oznaczenie nośności i wskaźnika odkształcenia aparatem VSS
 • oznaczenie nośności płytą dynamiczną (moduł dynamiczny)
 • oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is metodą objętościową (cylinder wbijany, objętościomierz wodny)
 • oznaczenie wskaźnika zagęszczenia sondą wbijaną
 • badania świeżego betonu (oznaczenie konsystencji, zawartości powietrza, gęstości objętościowej)
 • oznaczenie odporności na odrywanie - badanie pull-off
 • odwierty nawierzchni Ø100 mm, Ø150 mm, Ø200 mm
 • pomiar równości planografem

Badania laboratoryjne gruntów

 • analiza sitowa
 • analiza areometryczna gruntów spoistych
 • oznaczenie wskaźnika piaskowego
 • oznaczenie zawartości części organicznych metodą utleniania
 • oznaczenie zawartości części organicznych metodą barwy wzorcowej
 • oznaczenie zawartości części organicznych metodą prażenia
 • oznaczenie wilgotności naturalnej
 • oznaczenie wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego
 • oznaczenie wskaźnika nośności CBR
 • oznaczenie granicy plastyczności gruntów spoistych
 • oznaczenie granicy płynności gruntów spoistych

Badania laboratoryjne asfaltów i emulsji asfaltowych

 • oznaczenie penetracji asfaltu
 • oznaczenie temperatury mięknienia asfaltu
 • oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltu (laboratorium w Pradze)
 • oznaczenie przyczepności asfaltu do kruszywa
 • oznaczenie zawartości asfaltu w emulsji asfaltowej
 • jednorodność emulsji asfaltowej
 • oznaczenie indeksu rozpadu emulsji asfaltowej
 • oznaczenie lepkości emulsji asfaltowej

Badania kruszywa

 • analiza sitowa
 • oznaczenie wskaźnika piaskowego
 • oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych, wskaźnik kształtu
 • oznaczenie odporności na rozdrabnianie
 • oznaczenie nasiąkliwości
 • oznaczenie mrozoodporności
 • oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych
 • oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości szkieletu gruntowego (badanie Proctora)
 • oznaczenie wskaźnika nośności CBR
 • oznaczenie wskaźnika przepływu kruszywa drobnego
 • jakość pyłu – badanie błękitem metylenowym
 • oznaczenie gęstości ziaren
 • oznaczenie zawartości grubych zanieczyszczeń lekkich

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej MMA

 • ekstrakcja (uziarnienie oraz zawartość asfaltu)
 • oznaczenie gęstości objętościowej (próbki Marshalla)
 • oznaczenie gęstości maksymalnej (w piknometrze)
 • oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni w MMA
 • oznaczenie wypełnienia wolnej przestrzeni asfaltem
 • oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej
 • stabilność i osiadanie próbek

Badania mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE

 • ekstrakcja (uziarnienia oraz zawartość asfaltu)
 • oznaczenie gęstości strukturalnej
 • oznaczenie gęstości objętościowej w piknometrze
 • oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni w mieszance MCE
 • oznaczenie stabilności i odkształcenia
 • oznaczenie wilgotności

Badania betonu cementowego

 • oznaczenie konsystencji świeżego betonu
 • oznaczenie zawartości powietrza w świeżym betonie
 • oznaczenie gęstości objętościowej
 • oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
 • oznaczenie wodoprzepuszczalności betonu (laboratorium w Pradze)
 • oznaczenie nasiąkliwości betonu
 • oznaczenie mrozoodporności betonu

Projektowanie składu, przygotowanie badań typu

 • projektowanie składu mieszanek stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cement, popiół, wapno)
 • projektowanie składu mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)
 • przygotowanie badań typu mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA)

Zakres specjalistycznych badań wykonywanych przez Laboratorium Centralne w Pradze

 • oznaczenie odporności na koleinowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
 • oznaczenie odporności na wodę i mróz mieszanki mineralno-asfaltowej
 • oznaczenie wodoprzepuszczalności betonu
 • oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych
 • badania asfaltu odzyskanego z ekstrakcji (penetracja, temperatura mięknienia)
 • pełny zakres badań asfaltów poddanych starzeniu w aparacie RTFOT

SIEDZIBA FIRMY

NL-Labor Polska Sp. z o.o.
ul. Ignacego Kraszewskiego 9
43-400 Cieszyn
Regon: 241691285

NIP: 5482625289
KRS: 0000363623
Tel: +48 724 882 377
Fax: +48 33 851 05 00
d.rassek@nl-labor.pl

LABORATORIUM DROGOWE

ul. Łużycka 1

44-300 Wodzisław Śląski

Strona wykorzystuje pliki COOKIES. Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.
NL-Labor Polska Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzerzone.